Chat with us, powered by LiveChat

Video - Đá gà Thomo CPC3 ngày 16-03-2024

Video - Đá gà Thomo CPC3 ngày 16-03-2024
Video - Đá gà Thomo CPC3 ngày 16-03-2024

Trận: 34 - kéo dài 8 phút

Trận: 33 - kéo dài 8 phút

Trận: 32 - kéo dài 7 phút

Trận: 31 - kéo dài 6 phút

Trận: 30 - kéo dài 5 phút

Trận: 29 - kéo dài 4 phút

Trận: 28 - kéo dài 5 phút

Trận: 27 - kéo dài 4 phút

Trận: 26 - kéo dài 5 phút

Trận: 24 - kéo dài 14 phút

Trận: 23 - kéo dài 4 phút

Trận: 22 - kéo dài 8 phút

Trận: 21 - kéo dài 6 phút

Trận: 20 - kéo dài 7 phút

Trận: 19 - kéo dài 7 phút

Trận: 18 - kéo dài 8 phút

Trận: 17 - kéo dài 6 phút

Trận: 16 - kéo dài 6 phút

Trận: 15 - kéo dài 6 phút

Trận: 14 - kéo dài 5 phút

Trận: 13 - kéo dài 3 phút

Trận: 12 - kéo dài 4 phút

Trận: 11 - kéo dài 5 phút

Trận: 10 - kéo dài 5 phút

Trận: 9 - kéo dài 4 phút

Trận: 8 - kéo dài 40 phút

Trận: 7 - kéo dài 6 phút

Trận: 6 - kéo dài 7 phút

Trận: 5 - kéo dài 4 phút

Trận: 4 - kéo dài 7 phút

Trận: 3 - kéo dài 9 phút

Trận: 2 - kéo dài 8 phút

Trận: 1 - kéo dài 4 phút